Zdeňka Schindlerová

Bakalářská práce

Komparace produktů úrazového pojištění a výběr optimálního produktu

Comparison of the Accident Insurance Products and Selection of the Optimal Product
Anotace:
Cílem bakalářské práce je komparace vybraných produktů úrazového pojištění a stanovení optimálního produktu pro dva konkrétní subjekty. Optimální produkt je vybrán pro každou osobu zvlášť. Bakalářská práce je rozdělena do tří obsahových částí, doplněných o úvod a závěr. V první části práce je popsána metodika vícekriteriálního rozhodování. V druhé části práce je charakterizováno úrazové pojištění a …více
Abstract:
The aim of the thesis is a comparison of the Accident Insurance Products and Selection of the Optimal Product for two specific persons. The optimal product is selected for each person individually. The thesis is divided into three parts, including also an introduction and a conclusion. There is described Multi-Criteria Decision Making methodology in the first part. The accident insurance and four accident …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Martina Borovcová
  • Oponent: Simona Mináriková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava