Bc. Jakub Medvecký-Heretik

Bachelor's thesis

Detekce čar na vozovce pro platformu Android

Road lane detection for Android
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce bola analýza možností spracovania obrazu na mobilnej platforme Android pre potreby aplikácie počítačového videnia so zameraním na problém detekcie čiar na ceste. Na základe výsledkov tejto analýzy bola vytvorená aplikácia, ktorá detekuje čiary a kruhy v obraze v reálnom čase použitím rozličných prístupov k segmentácii a rôznych implementácií Houghovej transformácie. Aplikácia …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyze the possibilities of image processing techniques on the Android mobile platform for the purposes of a computer vision application focusing on the problem of road lane detection. Utilizing the results of the analysis an application was created, which detects lines and circles in an image in real time using various approaches to segmentation and different …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Dušan Klinec
  • Reader: Mgr. Marek Sýs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing