Patrik Klus

Bachelor's thesis

Využití LED svítidel pro osvětlování přechodů pro chodce

Use of LED luminaires for pedestrian crossings lighting systems
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou osvětlení přechodů pro chodce s využitím LED svítidel. Teoretická část popisuje princip osvětlování přechodů, princip fungování LED svítidel a veškeré světelné zdroje pro osvětlování přechodů. Praktická část se zabývá v první části návrhem osvětlení vybraného přechodu pro chodce. Návrh je proveden ve výpočtovém programu Relux pro. Druhá část pojednává o kontrolním …more
Abstract:
This thesis deals with the issues of using LED lights as a lighting of pedestrian crossing. The theoretical part describes basic characterization of pedestrian crossing lights, the principles of functioning of LED lights and other light sources used for pedestrian crossings. The practical part deals in the first section with a design of lighting of chosen pedestrian crossing. This desing has been created …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Karel Sokanský
  • Reader: Petr Běčák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava