Adam Vrána

Bakalářská práce

Posouzení vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí

Assessing the impact of mining and processing of raw materials on the environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dopadem těžby a zpracováním nerostných surovin na životní prostředí. V teoretické části je podrobněji popsána analýza těžby nerostných surovin v České republice, zahrnující její historický vývoj, současný stav a legislativní rámec, upravující tuto problematiku v rámci národního právního řádu. V analytické části hodnotí konkrétní těžební lokalitu, kterou je oblast Cínovce …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the impact of mining and mineral processing operations on the environment. The theoretical part contents a detailed analysis of the mining sector in the Czech Republic, including its historical development, current status and legal framework regulating this issue in the context of national law. The analytical part evaluates a particular mining site, which is an area of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladimír Čablík
  • Oponent: David Längauer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava