Lucie Stupková

Diplomová práce

Těžba a zpracování nerostné suroviny a její vliv na životní prostředí u vybrané firmy

Extraction and Processing of Raw Material and Its Influence on Environment at Chosen Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je posouzení vlivů na životní prostředí při těžbě nerostné suroviny v kamenolomu Bílčice. Začátek práce je zaměřen na těžební činnost České republiky a legislativu, která řeší těžbu nerostných surovin na našem území. V další části je popsána samotná charakteristika firmy působící v kamenolomu Bílčice. Poté jsou rozebrány postupy a způsoby, které vedou k získávání, zpracování a …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to assess an environmental impact of raw material mining in the stone pit Bílčice. The first part of the thesis pays attention to mining in the Czech Republic and accompanying legislation. The characteristic of the company which operates in the stone pit Bílčice including its procedures and methods how to obtain, process, and consequently exploit raw materials are mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Andrea Kaločajová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava