Norbert Šrámek

Diplomová práce

Posouzení kapacity světelně řízené křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm

Capacity Evaluation of Controlled Intersection in Rožnov pod Radhoštěm City
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kapacitním posouzením křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z dopravního inženýrství a naznačen postup kapacitního výpočtu. V praktické části se nachází popis křižovatky a dalších podkladů důležitých pro výpočet. Dále se v praktické části nachází výpočet signálního plánu metodou saturovaného …více
Abstract:
This thesis focuses on the capacity evaluation of intersection in Rožnov pod Radhoštěm. This work can be divided into two parts. At first main characteristics of traffic engineering and the process of capacity calculation are defined on a theoretical level. Practical part describes the intersection and other important materials for calculation. Furthermore, there is a calculation of the signal plan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Michal Dorda
  • Oponent: Michal Turek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie