Theses 

Projektové řízení ve veřejných projektech podle Project Management Body of Knowledge – Peter Babjak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Peter Babjak

Diplomová práce

Projektové řízení ve veřejných projektech podle Project Management Body of Knowledge

Project Management in Public Projects by Methodology of Project Management Body of Knowledge

Anotace: Témou diplomovej práce je projektové riadenie vo verejných projektoch podľa Project Management Body of Knowledge. Hlavným cieľom diplomovej práce je na základe hodnotenia projektu podľa kritérií úspešnosti projektu navrhnúť opatrenia, ktoré povedú k zlepšeniu v oblasti riadenia verejných projektov využitím štandardu Project Management Body of Knowledge. Hodnotením projektom je verejný investičný projekt Dúhový dom v Ostrave, ktorý bol realizovaný v období 2011 - 2012. V teoretickej časti sú popísané rôzne medzinárodné štandardy projektového riadenia, príklady úspešných a neúspešných projektov a podrobnejšie popísané fáze projektového cyklu s jednotlivými nástrojmi, metódami a technikami projektového riadenia. V praktickej časti je predstavený projekt komunitného centra Dúhový dom a následne hodnotený podľa kritérií úspešnosti projektu. Hodnotenie prebiehalo formou komparatívnej analýzy získaných informácií prostredníctvom riadeného rozhovoru a požiadaviek na komunitné centrum od zúčastnených strán. Následne bola prevedená syntéza prostredníctvom, ktorej boli zhromaždené identifikované nedostatky. Nedostatky boli podkladom pre navrhnutie opatrení na zdokonalenie riadenia verejných projektov. V závere práce sú zhrnuté nedostatky projektu a navrhnuté opatrenia, ktoré by v budúcnosti boli strategickým prínosom pre riadenie verejných projektov.

Abstract: The theme of the thesis is project management in public projects under the Project Management Body of Knowledge . The main objective of the thesis is based on the assessment of the project according to the criteria of project success to propose measures that will lead to improvements in the management of public projects using standard Project Management Body of Knowledge . Evaluation of the project is a public investment project Rainbow House in Ostrava, which was implemented in the period 2011 - 2012. Theoretical part describes the different international standards of project management, examples of successful and failed projects and described in detail phases of the project cycle with individual tools, methods and techniques of project management . The practical part is introduced Project Rainbow House Community Center and then evaluated according to the criteria of project success . Assessment was carried out by means of a comparative analysis of the information obtained through guided dialogue and community center requirements from stakeholders . It was subsequently transferred through synthesis, which were collected identified deficiencies . Deficiencies were the basis for proposing measures to improve the management of public projects . In conclusion are summarized weaknesses of the project and proposed measures that would in the future be a strategic asset for the management of public projects .

Klíčová slova: projektové riadenie, verejné projekty, project management body of knowledge, fáze projektového cyklu, kritéria úspešnosti projektu, komparatívna analýza

Keywords: project management, public projects, project management body of knowledge, phases of the project cycle, project success criteria, comparative analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Renáta Václavková
  • Oponent: Lukáš Melecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz