Michaela Korčáková

Bachelor's thesis

Zabezpečení technologie venkovního skladování kapalin

Risk Reduction for Working Liquid Outside Storage Technology
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu technologie venkovního skladování pohonných hmot, provozních kapalin a chladiv z hlediska ČSN 65 0201. Pozornost je věnována záchytným a havarijním jímkám a technickému zabezpečení nádrže. Jsou zpracovány i fyzikálně chemické vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry skladovaných látek. Na základě posouzení technologie venkovního skladování pohonných …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the current state of technology for the outside storage of fuels, operating liquids and refrigerants in terms of the Czech technical standards (ČSN 65 0201). The thesis addresses collecting and emergency basins and the safety technology systems, and examines physicochemical properties and technical safety parameters of stored working liquid. Based on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Ivana Bartlová
  • Reader: Petr Pavliska

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů

Theses on a related topic