Bc. Eva Trčková

Diplomová práce

Obraz vybraných psychofyziologických korelátů míry tréninkové zátěže u sportovců v adolescenci v průběhu sezónní přípravy

Overview of selected psychophysiological correlates of the degree of training load of athletes in adolescence during training season
Anotace:
Cílem práce bylo prozkoumat možnosti sledování obrazu (úrovně) fyziologických parametrů sportovní zátěže (srdeční a dechová frekvence) v kontextu subjektivně udávané míry psychických aspektů zátěže, s akcentem na identifikaci a deskripci hraničních případů. Sledované parametry a design výzkumu vychází ze specifického výzkumného projektu Masarykovy univerzity (MUNI/51/05/2018) s názvem „Analýza vybraných …více
Abstract:
The aim of the thesis was to explore the possibilities of monitoring of the level of selected physiological correlates of training load (heart and breathing frequency) in the context of the subjectively reported degree of psychological aspects of load with identification and description of borderline cases. The monitored parameters and research design are based on the research project „Analýza vybraných …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta