Lenka Konečná

Bachelor's thesis

Analýza a zhodnocení činnosti a hospodaření vybrané příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Analysis and Evaluation of Activity and Financial Management of Selected Allowance Organization of the Moravian-Silesian Region
Abstract:
Předmětem práce je zmapování činnosti a hospodaření Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, které je jednou z příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v oblasti kultury. Hlavním cílem je zhodnocení hospodaření muzea pomocí analýzy nákladů, výnosů a hospodářského výsledku z hlavní a doplňkové činnosti. Dále je pozornost zaměřena na dílčí ukazatele jako soběstačnost, náklady vynaložené na jednoho návštěvníka …more
Abstract:
The subject of the thesis is mapping of activity and financial management of the Museum Beskyd in Frýdek-Místek, which is one of allowance organizations of the Moravian-Silesian Region in culture. The main objective is to evaluate the financial management of the museum by analyzing the costs, revenues and profits of the main and complementary activities. Attention is also focused on the sub-indicators …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Eva Kovářová
  • Reader: Hana Kolaříková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava