Michal Zubík

Diplomová práce

Posouzení vlivu uložení rotoru asynchronního motoru na velikost mechanických ztrát

Influence of Mechanical Connection of Rotor of Asynchronous Motor on Mechanical Power Losses
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem uložení rotoru asynchronního motoru na velikost mechanických ztrát. První částí je rozbor teorie, kdy se seznamujeme s asynchronními stroji. V první kapitole je popsán stručně asynchronní stroj, jeho historie, princip činnosti a energetická bilance stroje. Další kapitola se zabývá výrobou asynchronních motorů s kotvou nakrátko. Popis výroby se zaměřuje na Siemens …více
Abstract:
This thesis is concerned with the influence of embedding of an asynchronous motor's rotor on the quantity of mechanical losses. First part presents the analysis of the theory and an introduction to asynchronous machines. The first chapter contains a brief description of an asynchronous machine, its history, principle of its operation and its useful energy balance. The next chapter is concerned with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Kačor
  • Oponent: Ivo Tkáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika

Práce na příbuzné téma