Theses 

Aplikace softwarového rádia pro zpracování GNSS signálů – Bc. Tomáš FLACHS

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš FLACHS

Master's thesis

Aplikace softwarového rádia pro zpracování GNSS signálů

The Software Radio Application for GNSS signal processing

Abstract: S přibývající dostupností a klesající cenou softwarově definovaných vysílačů roste také možnost využití pro útoky na přijímače pro určení polohy ze signálů globálních satelitních navigačních systémů (GNSS). Tato diplomová práce se zabývá problematikou aplikace softwarově definovaného rádia pro zpracování GNSS signálů se zaměřením na zabezpečení GNSS přijímačů. Cílem práce bylo otestovat schopnost vybraných GNSS přijímačů odhalit podvržené signály vygenerované pomocí softwarově definovaného rádia. V této práci je nejprve prostudována technologie satelitních navigačních systémů s důrazem na globální navigační systém GPS a jejich zranitelnost. Dále se tato práce zabývá rozborem opatření, zajišťujících odolnost zařízení proti podvrženým signálům. V další části práce jsou shrnuty možnosti generování GNSS signálů pomocí komerčních a volně dostupných generátorů a následně je realizován generátor GPS signálu. Na základě poznatků o zranitelnosti byly navrženy a realizovány dva testovací postupy simulující středně obtížný útok. Dostupné GPS přijímače byly testovány na schopnost odhalit útok pomocí podvrženého signálu. V závěru práce jsou výsledky diskutovány a přijímače porovnány s ohledem na jejich schopnost detekovat příjem podvrženého signálu.

Abstract: With decreasing cost and increasing availability of the Software Definated Radio transmitters increases the possibility of using the attacks to the Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers. This master thesis deals with the application of software-defined radio for processing of GNSS signals. Specifically, with focus on secure of GNSS receivers. The aim of this master thesis was to test the ability of selected GNSS receivers to detect fake signals generated by software-defined-radio. In this thesis we first study the technology of satellite navigation systems with focus on American GPS and their vulnerability. Further, this thesis deals with analysis of the measures that ensure the resistance of the device against the fake signals. The next part of thesis summarizes the possibilities of generating GNSS signals using commercial and freely available generators and after that, GPS signal generator is implemented. In the final part of this thesis, based on knowledge of vulnerability, two test procedures simulating medium-heavy attacks are realizated. Varied GPS receivers of varied generations are tested for ability to detect a spoofing attack. At the end of the thesis are the results discussed and the GPS receivers are compared with respect to their ability to detect fake signals.

Keywords: GNSS, GPS, softwarově definované rádio, zranitelnost, podvržení navigačních rádiových signálů

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2018
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Richard Linhart, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75112 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

FLACHS, Tomáš. Aplikace softwarového rádia pro zpracování GNSS signálů. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická


Go to top | Current date and time: 24/2/2019 00:33, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz