Bc. Iveta Klabíková

Diplomová práce

Etika v podnikání

Ethics in Business
Anotace:
Tématem diplomové práce je etika v podnikání. Diplomová práce se člení na část teoretickou a část aplikační. V teoretické části jsem se zabývala rozdělením etiky, historickým vývojem, podnikatelskou etikou, principy a nástroji etického řízení, etickými kodexy, modely etického rozhodování a společenskou odpovědností firem. V aplikační části jsem provedla dotazníkové šetření mezi manažery a majiteli …více
Abstract:
The theme of this thesis is ethics in business. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I dealt with the division of ethics, historical development, business ethics, principles and instruments of ethical management, ethical codes, models of ethical decision making and corporate social responsibility. In the application part, I conducted a questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní