Theses 

Sociální poradenství u osob s Parkinsonovou chorobou – Nikola KORTÁNOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Nikola KORTÁNOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální poradenství u osob s Parkinsonovou chorobou

Social counseling for people with Parkinson's disease

Abstract: Bakalářská práce se zabývá sociálním poradenstvím pro osoby s Parkinsonovou nemocí v Jihočeském kraji. Hlavním cílem je zjistit a popsat zda a jakým způsobem osoby s Parkinsonovou nemocí využívají odborné sociální poradenství. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám definicí onemocnění, historií, součastnou klasifikací, anatomií a fyzilologií onemocnění, diagnostikou, příznaky a léčbou. Dále se zabývám sociálním poradenstvím, specifiky poradenství pro osoby s Parkinsonovou nemocí, formami odborného sociálního poradenství a v poslední části se věnuji sociálním službám a sociálním dávkám pro osoby s touto diagnózou. Toto je souhrnný teoretický rámec dané problematiky, který je základem pro následující praktickou část. V souladu s hlavním cílem bakalářské práce byly v praktické části zvoleny dvě hlavní výzkumné otázky, ke kterým bylo definováno pět dílčích výzkumných otázek. HVO1: Jaké jsou zkušenosti osob s Parkinsonovou nemocí s odborným sociálním poradenstvím v Jihočeském kraji? K této hlavní výzkumné otázce byly stanoveny tři dílčí výzkumné otázky. DVO1: Jaké formy odborného sociálního poradenství využívají osoby s Parkinsonovou nemocí? DVO2: S jakými dotazy se osoby s Parkinsonovou nemocí obracejí na sociální pracovníky? DVO3: Jaké jsou zkušenosti osob s Parkinsonovou nemocí s informováním o poskytování sociálních služeb, sociálních dávkách a sociálním poradenstvím? HVO2: Jaké jsou zkušenosti osob s Parkinsonovou nemocí s lékařským poradenstvím v Jihočeském kraji? K této hlavní výzkumné otázce byly stanoveny dvě dílčí výzkumné otázky. DVO4: Jaké formy lékařského poradenství využívají osoby s Parkinsonovou nemocí? DVO5: S jakými dotazy se osoby s Parkinsonovou nemocí obracejí na lékaře? S ohledy na cíl práce byl zvolen kvalitativní výzkum, který je přínosem pro hlubší prozkoumání dané problematiky. Byla stanovena metoda dotazování s technikou polostrukturovaného rozhovoru. Získané výsledky byly zpracovány do devíti trsů (kategorií) a byly zobrazeny prostřednictvím digramů tzv. myšlenkových map, díky kterým jsou odpovědi KP uspořádány přehledně a zobrazují vzájemné vztahy a souvislosti. Výzkumný soubor tvoří sedm komunikačních partnerů dále jen KP, kteří byli vybráni záměrným výběrem. Kritériem byla diagnóza Parkinsonovy nemoci, členství v Klubu Parkinson České Budějovice minimálně 6 měsíců, věk 55 + a souhlas s poskytnutím rozhovoru. Výsledky výzkumu ukázaly, že všichni KP nevyužívají odborné sociální poradenství z různých důvodů. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek informací v této oblasti o možnostech poradenství. Dalším důvodem je absence specializovaného centra v Jihočeském kraji právě pro tyto osoby. Přínosem bakalářské práce je zjištění, že osoby s Parkinsonovou nemocí jsou nedostatečně informovaní v rámci sociálních služeb, sociálních dávek i samotného sociálního poradenství a toho zjištění může pomoci v nápravě formou přednášky v rámci Klubu Parkinson České Budějovice či formou letáků pro tyto osoby o možnostech využití sociálních služeb, sociálních dávek a sociálního poradenství pro tyto osoby.

Abstract: Bachelor thesis deals with social counseling for people with Parkinson's disease in the South Bohemian Region and the main goal is to find out and describe whether and how people with Parkinson's disease use professional social counseling. The bachelor thesis is divided into theoretical part and practical part. In the theoretical part I deal with the definition of illness, history, current classification, anatomy and philology of the disease, diagnosis, symptoms and treatment. I also deal with social counseling, specifics of counseling for persons with Parkinson's disease, forms of professional social counseling and in the last part of the theoretical part I deal with social services and social benefits for people with this diagnosis. This is the general theoretical framework of the subject, which is the basis for the following practical part. In accordance with the main aim of the bachelor's thesis, two main research questions were selected in the practical part, for which five sub-research questions were defined. HVO1: What are the experiences of people with Parkinson's disease with professional social counseling in the South Bohemian Region? Three sub-research questions have been identified for this main research question. DVO1: What forms of professional social counseling are used by people with Parkinson's disease? DVO2: What kind of questions do people with Parkinson's address to social workers? DVO3: What are the experiences of people with Parkinson's disease with information on providing social services, social benefits and social counseling? HVO2: What are the experiences of people with Parkinson's disease with medical counseling in the South Bohemian Region? Two sub-research questions have been identified for this main research question. DVO4: What forms of medical advice are used by people with Parkinson's disease? DVO5: What kind of questions does a person with Parkinson's have to do with a doctor? With regard to the aim of the thesis, qualitative research has been chosen, which is beneficial for a deeper examination of the given issue. A method of polling with a semi-structured interview technique was established. The results obtained were elaborated into nine categories and were displayed through the so-called "map maps" digits, which make the KP responses organized in a clear way and show mutual relationships and contexts. The research group consists of seven communication partners, hereinafter referred to as KP, who were selected by deliberate selection. The criterion was the diagnosis of Parkinson's disease, membership of Parkinson's Club in České Budějovice at least 6 months, age 55+ and consent to interview. Research results have shown that all KPs do not use professional social counseling for various reasons. One of the main reasons is the lack of information in this area on the possibilities of counseling. Another reason is the absence of a specialized center in the South Bohemian region for these people. The benefit of this bachelor work is the finding that persons with Parkinson's disease are under-informed on social services, social benefits and social counseling itself, and this finding can help in the form of a lecture in the framework of the Parkinson's Club in České Budějovice or in the form of leaflets for these people about the possibilities of social Services, social benefits and social counseling for these persons.

Keywords: Parkinsonova nemoc, sociální poradenství, Klub Parkinson České Budějovice, Sociální služby, Sociální dávky

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lenka Motlová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51141 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KORTÁNOVÁ, Nikola. Sociální poradenství u osob s Parkinsonovou chorobou. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 04:07, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz