Theses 

Sport dětí a mládeže na Blanensku. Soubor feature o současných trendech – Mgr. Kristýna Hloušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kristýna Hloušková

Bachelor's thesis

Sport dětí a mládeže na Blanensku. Soubor feature o současných trendech

Sport activities of children and youth in Blansko region. Set of feature about current trends

Anotácia: Bakalářská práce se věnuje sportu dětí a mládeže na Blanensku. Všeobecné trendy mládežnického sportu se snaží autorka zachytit na konkrétních příkladech z regionu. Téma přibližuje za pomoci série feature pro Blanenský deník Rovnost. V teoretické části definuje žánr za pomoci české i zahraniční literatury. Specifikuje téma práce, vymezuje základní pojmy a popisuje současné trendy ve sportu dětí a mládeže. V empirické části charakterizuje cílové médium, tedy Blanenský deník, a jeho přístup k danému žánru. Autorka vychází z oficiálních dat, která rozšiřuje o poznatky získané polostrukturovanými rozhovory se členy redakce. Tvůrčím výstupem práce je soubor feature pojednávající o trendech mládežnického sportu na Blanensku. Všeobecné jevy články ukazují na lokálních příbězích. Tyto texty jsou doplněny kritickou reflexí autorky.

Abstract: This bachelor thesis deals with sport activities of children and youth in region of the Blansko district. The author tries to describe common trends in youth sports activities via specific examples in the area. The topic is presented with the help of set of feature designed for Blanenský deník Rovnost. In the theoretical part, the author defines the genre with the help of Czech and foreign literature. She also defines the topic of thesis, basic concepts and specifies current trends in youth and children sports activities. The empirical part of the thesis describes main characteristics of the target medium and its stance towards the genre. The author builds on official data, which she extends with her experience gained from semi-structured interviews with members of the editorial staff. The creative output of thesis is set of feature about the trends of youth sports in Blansko area. The general phenomena of this topic are shown in articles dealing with local stories. These articles are complemented by a critic self-reflection of the author.

Kľúčové slová: Žurnalistika, tvůrčí práce, žánr, publicistika, feature, story, Blanenský deník, sport, sport dětí a mládeže, Journalism, creative thesis, genre, publicist, youth sport

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Vajbarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 19:16, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz