Theses 

Volnočasová pohybová aktivita dětí mladšího školného věku – Mgr. Lada Pitrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lada Pitrová

Diplomová práce

Volnočasová pohybová aktivita dětí mladšího školného věku

Physical activity in leisure time of children of primary school age

Anotace: Diplomová práce se zabývá aktuálními informacemi, které se týkají obsahu, objemu a intenzity volnočasové pohybové aktivity dětí mladšího školního věku. V teoretické části jsou uvedené a popsané pojmy týkající se pohybové aktivity. Dále je uvedena charakteristika mladšího školního věku, a to z hlediska tělesného, motorického i pohybového. Práce také zdůrazňuje důležitost pohybové aktivity v životě každého jedince a též její vliv na zdraví dětí mladšího školního věku. Práce také uvádí socializační činitele, jako je rodina či škola, které ovlivňují pohybovou aktivitou dětí mladšího školního věku. Teoretická část vymezuje také pojmy organizovaná a neorganizovaná pohybová aktivita. Na závěr jsou uvedeny programy podporující zdraví. Praktická část se soustředí na získání aktuálních poznatků o objemu, obsahu a intenzitě volnočasové pohybové aktivity dětí mladšího školního věku. Z informací, které byly zjištěny v časovém snímku, je možné usuzovat, že děti mladšího školního věku mají dostatečný objem pohybové aktivity, není však možné usuzovat na to, že se vzrůstajícím věkem dítěte jeho pohybová aktivita klesá. Nebyl zjištěn ani významný rozdíl mezi volnočasovou pohybovou aktivitou dívek a chlapců. Zkoumán byl také zájem rodičů o pohybovou aktivitu svých dětí, jehož vliv na pohybovou aktivitu dětí nebyl prokázán. Bylo provedeno také srovnání s výzkumy z předchozích let.

Abstract: This thesis deals with current information regarding the content, amount and intensity of leisure-time physical activity of children of primary school age. In the theoretical section, the concepts related to physical activity are listed and described. The characteristic of primary school age in terms of anatomy, motoric and locomotive system follows. The work also highlights the importance of physical activity in the life of an individual and also its impact on the health of children of primary school age. This work also provides socialization factors, such are family and school that affect physical activity of primary school children. Moreover, the theoretical part defines the concepts of organized and unorganized physical activity. Finally the programs of health support are stated. The practical part is focused on gaining the current knowledge of the content, amount and intensity of leisure-time physical activity of children of primary school age. From the information that has been detected in the time frame, it can be assumed that primary school children have a sufficient amount of physical activity. It is not possible to conclude that the physical activity decreases concurrently with increasing age of the child. There was no significant difference between leisure-time physical activity of girls and boys recorded. The research also dealt with the interest of parents about their children's physical activity. But the influence on physical activity of children was not proved. A comparison with surveys taken in previous years was also carried out.

Klíčová slova: Pohybová aktivita, mladší školní věk, volnočasová pohybová aktivita, časový snímek. Physical activity leisure time physical activity, children of primary school age, snapshot of the day.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:29, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz