Martin Olívka

Bachelor's thesis

Zhodnocení účinnosti zavedené optimalizace v oblasti odpadového hospodářství v obci Ludgeřovice

Evaluation of the Effectiveness of the Implemented Optimization in the Field of Waste Management in the Village Ludgeřovice
Anotácia:
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá shrnutím aktuální legislativy odpadového hospodářství a informací o podmínkách a požadavcích na třídění a sběr odpadů dle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnosti k datu 1. 1. 2021. Praktická část práce je zaměřena na problematiku odpadového hospodářství v obci Ludgeřovice …viac
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with a summary of current waste management legislation and information on the conditions and requirements for waste sorting and collection from the new Act No. 541/2020 Coll., which entered into force on 1 January 2021. The practical part of the work is focused on the issue of waste management in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedúci: Veronika Sassmanová
  • Oponent: Marek Kucbel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava