Lukáš Bortel

Diplomová práce

Návrh plánu otvírky, přípravy a dobývání porubního bloku 61 908 sloje "Max" na Důlním závodě 1, lokalitě Lazy

Proposal of Openig, Preparation and Extraction Plan intended for coal face No. 61 908 in coal bed "Max" in Mining plant 1 - Lazy area
Anotace:
Tato diplomová práce obsahuje návrh otvírky, přípravy a dobývání porubu v ostravské sloji č. 461 „Max“. V začátku představím polohu dobývacího prostoru, místní charakteristiku sloje a stručnou historii dolu Lazy, až po současnost. V další části je popsán způsob otvírky a dobývání se zvolenou technologií. Současně je řešen způsob dopravy, větrání a bezpečnost práce. Závěr práce je věnován technicko …více
Abstract:
This diploma thesis contains a proposal for opening, preparation and extraction plan of the Ostrava mining seam No. 461 „Max“. I open with the position of the site and the localised characteristics of the seam and the brief history of mining plant Lazy to the present. The next section explains the process of opening and extraction with selected technology. At the same time transportation, ventilation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Vlastimil Hudeček
  • Oponent: Česlav Lincer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava