Bc. Jiří NOVÁK

Bakalářská práce

Alternativní tresty v rámci restorativní justice v ČR - role Probační a mediační služby ČR

Alternative punishments within the bounds of the restorative justice in the Czech Republic - the role of Probation and mediation service of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání restorativního (obnovujícího) a retributivního (odplatného) pojetí trestní spravedlnosti. Zabývá se zavedením alternativních sankcí do trestně právních kodexů v průběhu posledního desetiletí. Upozorňuje na možné psychické a sociální důsledky trestu odnětí svobody pro odsouzené a současně poukazuje na možnosti, jež skýtá uplatnění alternativních sankcí při …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on the comparison of the restorative and retributive conception of the criminal justice. It deals with the implementation of alternative sanctions in the criminal law codices in the course of the last decade. It warns of the possible psychical and social consequences of imprisonment for convicts and concurrently refers to the possibilities, which the application of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2006
Identifikátor: 4520

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2006
  • Vedoucí: PaedDr. Jaroslava Auerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jiří. Alternativní tresty v rámci restorativní justice v ČR - role Probační a mediační služby ČR. Brno, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.