Theses 

Firemní kultura nadnárodní společnosti a proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců – Bc. Hana Abidi

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Abidi

Diplomová práce

Firemní kultura nadnárodní společnosti a proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Corporate culture of multinational company and the education and employee development

Anotace: Diplomová práce se zabývá vztahem mezi firemní kulturou a vzděláváním zaměstnanců v nadnárodní společnosti. Teoretická část vymezuje obecné zákonitosti firemní kultury a popisuje problematiku střetávání národní a firemní kultury v nadnárodních společnostech. Přibližuje proces tvorby firemního vzdělávání a zvláště zdůrazňuje jeho vliv na úroveň firemní kultury. Praktická část se věnuje souvislosti mezi reálným procesem tvorby firemní kultury a vzděláváním zaměstnanců v konkrétní analyzované společnosti. Zjišťuje, jak programy určené na posílení firemní kultury a změny v oblasti vzdělávání zaměstnanců ovlivňují soulad mezi firemními a osobními hodnotami zaměstnanců. Práce dále zkoumá, zda porozumění kulturním odlišnostem mezi účastníky nadnárodních školení přispívá k efektivní spolupráci a k dosažení cílů školení.

Abstract: This thesis deals with the relations between corporate culture and education of employees in multinational companies. The theoretical part defines the general patterns of the corporate culture and describes the problem of collisions of national and corporate culture in multinational companies. It approximates the process of creation of corporate training and particularly emphasizes the impact of corporate training on corporate culture. The practical part deals with the connection between the real process of creating a corporate culture and training of employees in a particular analyzed company. Figuring out how programs designed to strengthen corporate culture and changes in education of employees affect consistency between corporate and personal values of employees. The thesis also examines whether the understanding cultural differences between participants multinational training contributes to effective cooperation and achieve training objectives.

Klíčová slova: Firemní kultura, hodnoty firemní kultury, programy na podporu firemní kultury, vzdělávání zaměstnanců, globální řízení vzdělávacího procesu, porozumění interkulturním rozdílům. Corporate culture, values of corporate culture, project supporting corporate culture, employee education, global management of the educational process, understanding of the intercultural differences.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 07:08, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz