Petra Schofferová

Diplomová práce

Státy jižního křídla Evropské unie v kontextu hospodářské a měnové unie

Southern Wing of the European Union in the Context of Economic and Monetary Union
Anotace:
Cílem diplomové práce je pomocí provedených analýz zhodnotit efekty členství šesti zemí jižního křídla v hospodářské a měnové unii EU. Dílčím cílem je potvrzení či vyvrácení hypotézy, zda by Řecku z dlouhotrvající recese pomohl návrat k původní měně drachmě. Analyzovanými státy jsou Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Kypr a Malta a to z důvodu špatné ekonomické situace, která je společná pro všechny …více
Abstract:
The Aim of this Master Thesis is to evaluate the effects of the membership of the six south wing countries of the EU Economic and Monetary Union by the conducted analyses. The sub-objective is to either confirm or desprove a hypothesis whether the return to the original Greek currency Drachma would help to bail Greece out from its prolonged recession. The analyzed countries are Greece, Italy, Portugal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Iva Honová
  • Oponent: Vendula Žižková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava