Theses 

Senioři a zdravotnická záchranná služba – Bc. Jana PELIKÁNOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Jana PELIKÁNOVÁ

Bachelor's thesis

Senioři a zdravotnická záchranná služba

The elderly and Emergency medical services

Abstract: Cíl: Práce se zabývá projevy biologických, psychických a sociálních aspektů stárnutí při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Cílem práce je reflektovat, jak jsou aspekty stárnutí respektovány zdravotníky Zdravotnické záchranné služby Hlučín při poskytování přednemocniční neodkladné péče seniorům. Metodika: Průzkumný soubor tvořilo 50 seniorů, kteří byli ošetřeni zdravotníky Zdravotnické záchranné služby Hlučín. Průzkum byl proveden technikou standardizovaného rozhovoru v měsících říjen a listopad 2010. Výsledky: Šetřením bylo zjištěno, že zdravotníky jsou výrazněji respektovány biologické (zpomalená lokomoce, používání kompenzačních pomůcek) a sociální (citová závislost na rodině) před aspekty psychickými. V oblasti psychických aspektů stárnutí zdravotníci více akceptují zhoršenou percepci a sníženou psychickou adaptabilitu, méně respektují identitu seniora a potřebu neverbální komunikace. Šetření ukázalo, že ženy rozuměly zdravotníkům lépe než muži a častěji byly vyslyšeny jejich obavy. Také pochopení a vstřícnost hodnotily lepšími známkami. Z šetření rovněž vyplynulo, že nejméně byla respektována změna percepce u starých seniorů a pouze u poloviny mladých seniorů byla přizpůsobena neverbální komunikace. Závěr: Znalost efektivní komunikace a respekt k charakteristickým změnám ve stáří významně ovlivňuje kvalitu přednemocniční neodkladné péče o seniory. Zkvalitnění této péče předpokládá posílení odborné připravenosti zdravotníků v této oblasti. Z šetření je patrné, že významnou úlohu v péči o seniory sehrává také osvojení komunikačních dovedností.

Abstract: Objective: The thesis deals with biological psychological and social aspects of aging process providing a pre-hospital emergency care. The aim of thesis is to refer the aspects of aging by respect of Hlučin rescue health service members on providing pre-hospital emergency care for elderly people. Methods: The research file consisted of 50 elderly people treated by Hlučin health service members. The exploration was made by standarized conversation during October and November 2010. Results: During research was find out that health service members markedly respect biological (decelerated motion, using of compensatory facilitation) and social aspect (family-fixation) in comparison with psychological aspects. Health sevice members during aging more accept worse perception and lower mental adaptation but respect less identity of elderly people with necessity of verbal communication. The research showed as well that women understood to health members much better than men and their anxiety were heard more frequently. The understanding and accommodation were evaluated better too. The research showed as well that at least was respected the change of perception in elderly people and only a half of younger elderly people adapted non verbal communication. Conclusion: The knowledge of efective communication and respect to characteristic changes in old age significantly affected a quality of the pre-hospital emergency care. The upgrading of this care supposes a reiforcement of a special readiness of health members. The research showed as well that significant task performs the communication skill adaptation in a care of elderly people too.

Keywords: stáří, respekt, zdravotnická záchranná služba, přednemocniční neodkladná péče

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011
  • Accessible from:: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21711 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

PELIKÁNOVÁ, Jana. Senioři a zdravotnická záchranná služba. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 03:16, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz