MgA. Michaela LABUDOVÁ

Disertační práce

Pojem identita ve vizuální komunikaci Ve své práci se chci zaměřit na vztah pojmu identita a vizuální komunikace. Cílem je zkoumat a pojmenovat postupy, kterými se vizuální komunikace "vyrovnává s identitou" v kontextu aktuálních procesů a změn ve společnosti a poukázat na souvislosti s proměnou oboru samotného. Chci se zaměřit na silné vizuální a korporátní identity spojené s určitými hnutími a fenomény a na konkrétních příkladech popsat tyto tendence. Identita nahlížená z různých úhlů, identita jako vizuální komunikační kód, jako message, produkt, ale čím dál více jako dialog a role designéra coby aktivní a přímo zodpovědné složky podílející se na celém procesu. Získané informace a zkušenosti bych chtěla představit ve formě výstavního projektu a publikovat je. Následně pak chci vytvořit prakticky zaměřený přednáškový blok pro studenty vizuální komunikace.

The term Identity in Visual Communication The theme of my thesis is the relation between a terms Identity and Visual communication.My theoretical research is focused on processes as: changes of the visual communication paradigm, socio-technological changes in communication processes and transformation of graphic design as profession. I identify the essential examples of visual / corporate identities connected with the specific social phenomenons. Visual identity observed from the diverse points of view / identity as a visual communication code / as a message / as a product / increasingly as a dialog. The designer plays a responsible and investigative role on those processes. Collected body of research is going to be transformed in an exhibition project and a publication. The result of research will be also used as an informational cyclus of lectures (destined for students of visual communication and graphic design.
Anotace:
Dizertační práce se zabývá proměnou identity grafického designu v období posledních třiceti let. Reflektuje technologický a společenský kontext změn. Zaměřuje pozornost na budování definice oboru prostřednictvím kritických a teoretických aktivit a vedení autonomní designérské praxe. Text mapuje vybrané fenomény (kritický, spekulativní a diskurzivní design), které si primárně kladou za cíl posouvat …více
Abstract:
The dissertation deals with the change in the identity of graphic design in the last thirty years. It reflects the technological and social context of change. It focuses on building the definition of the field through critical and theoretical activities and practice of autonomous design practice. The text maps selected phenomena (critical, speculative and discursive design), which primarily aim to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LABUDOVÁ, Michaela. Pojem identita ve vizuální komunikaci Ve své práci se chci zaměřit na vztah pojmu identita a vizuální komunikace. Cílem je zkoumat a pojmenovat postupy, kterými se vizuální komunikace "vyrovnává s identitou" v kontextu aktuálních procesů a změn ve společnosti a poukázat na souvislosti s proměnou oboru samotného. Chci se zaměřit na silné vizuální a korporátní identity spojené s určitými hnutími a fenomény a na konkrétních příkladech popsat tyto tendence. Identita nahlížená z různých úhlů, identita jako vizuální komunikační kód, jako message, produkt, ale čím dál více jako dialog a role designéra coby aktivní a přímo zodpovědné složky podílející se na celém procesu. Získané informace a zkušenosti bych chtěla představit ve formě výstavního projektu a publikovat je. Následně pak chci vytvořit prakticky zaměřený přednáškový blok pro studenty vizuální komunikace. . Ústí nad Labem, 2022. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Doktorský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Vizuální komunikace