Jiří Antecký

Diplomová práce

Aplikace metody zarovnání snímků lidaru pro lokalizaci autonomního robotu

Scan Matching Method Application for Autonomous Robot Localization
Anotace:
Následující diplomová práce se zabývá realizací ICP algoritmu, který se používá pro lokalizaci autonomního robota při jeho pohybu v reálném prostředí. Diplomová práce nejprve popisuje nejběžnější algoritmy, které se využívají pro zarovnání laserových snímků. Další částí práce je vytvoření matematického modelu ICP algoritmu. K této realizaci je využit program Matlab. Poslední částí diplomové práce je …více
Abstract:
The following master thesis is dealing with the implementation of ICP algorithm, which is used for localization of autonomous robot in real environment during movement. Master thesis the first describe the most common algorithms, which are used for laser scans aligning. The next step of master thesis is to create mathematical model of ICP algorithm. To realization of this program is used Matlab program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Jaromír Konečný
  • Oponent: Kamil Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava