Theses 

Konkurenceschopnost vybraného podniku – Jitka Frýdková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jitka Frýdková

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost vybraného podniku

Competitiveness of a Selected Company

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Konkurenceschopnost vybraného podniku“ je analýza a zhodnocení konkurenceschopnosti malého podniku. První část práce je teoretická se zaměřením na vysvětlení základních pojmů (konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční strategie, okolí podniku, podnik, podnikání) a následné seznámení se všemi analýzami, které jsou nezbytné pro zkoumání podniku. Druhá část práce je praktická se zaměřením na představení podniku a následnou aplikaci vybraných metod. Ke zhodnocení konkurenceschopnosti byla použita PESTLE analýza, SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a dotazníkové šetření. Na základě těchto analýz bylo vymezeno řešení problémů v podobě návrhů a doporučení, které mohou přispět k rozvoji podniku. Přínosem této práce jsou navržené možnosti zvýšení konkurenčního postavení firmy na trhu.

Abstract: The subject of the thesis "Competitiveness of a Selected Company" is the analysis and evaluation of the competitiveness of a small company. The first part of the thesis is theoretical, focused on definition of basic concepts (competitiveness, competitive advantage, company environment, society, business) and subsequent introduction of all necessary analysis needed for detailed assessment of the company. The second part of the thesis is practical, focused on company presentation and application of selected analytical methods. These methods were used to evaluate the competitiveness of the company: PESTLE analysis, SWOT analysis, Porter's five competing forces and investigation. Based on the analytical results, this work proposes several recommendations that could solve some of the problems identified and contribute to the development of the company. The contribution of this thesis are the proposals to increase the competitiveness in the market.

Klíčová slova: Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční strategie, PESTE analýza, SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, dotazníkové šetření

Keywords: Competitiveness, competition advantage, competition strategy, PESTE analysis, SWOT analysis, Porter's five competitive forces model, methods of questioning

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Helena Škrlová
  • Oponent: Anna Oplatková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz