Theses 

Stres a jeho vliv na průběh studia a význam sociální opory při jeho zvládání – Vladimíra Vinopalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vladimíra Vinopalová

Bakalářská práce

Stres a jeho vliv na průběh studia a význam sociální opory při jeho zvládání

Stress and its influence on studying and relevance of social support for stress coping

Anotace: Téma této bakalářské práce se zabývá problematikou stresu, jeho vlivem na průběh studia a významem sociální opory při jeho zvládání. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je rozdělena do třech kapitol. V první kapitole jsou uváděny základní fakta o stresu, typech stresových situací, metodách jeho zvládání a vlivu na zdravotní stav člověka. Druhá část teoretické práce stručně zmiňuje problematiku vzdělávání dospělých a to jak v českém, tak v evropském kontextu. Třetí kapitola je věnována otázce sociální opory, jejímu členění a významu při zvládání stresu. Cílem empirické části je zjistit, jaký význam pro dospělé vysokoškolské studenty má sociální opora během jejich studia. Výzkum byl prováděn dotazníkovou formou, zaměřenou na dospělé studenty s cílem zjistit, jak se dotazovaní studenti dokážou úspěšně vyrovnat se stresem během svého studia, jakou roli v něm hraje sociální opora a jaké druhy sociální opory studenti nejvíce potřebují. Jedním ze záměru dotazníku je též snaha zjistit, zda má stres na studenty během studia také pozitivní vliv a v jaké podobě. V závěru jsou respondenti též dotazováni na míru a formu podpory ze strany školy, kterou studovali.

Abstract: The main topic of this bachelor´s thesis is to evaluate stress related problems, its influence on the course of study and importance of social support for coping with and managing stress. The thesis comprises of both theoretical and practical parts. The theoretical element consists of three chapters. The first chapter introduces basic information describing stress, types of stress situations, coping methods and the influence that stress places on human health. The second chapter briefly explores the matter of life-long education in the Czech and also in the European context. The third chapter is based upon the question of social support, its structure and importance in aiding the ability to cope with stress and stressful situations. The aim of the empirical part of the research was to investigate what impact, if any, has social support on adult university students. The survey was undertaken by utilising a qualitative questionnaire which was designed with adult students in mind with the purpose of answering questions such as the role of social support during study and which kind of social support students needed the most. Another purpose of the questionnaire was also to find out if stress also had some positive impact on students and, if so, in which aspect. Finally, students were asked to describe what kind of social support was available, and to what extent this support was provided by their college.

Klíčová slova: Stres, stresové zátěže, zvládání stresových zátěží, strategie zvládání stresu, copingové strategie, adaptace na studium, sociální opora, vzdělávání dospělých Stress, stress strain, stress management, strategy of stress management, coping strategies, adaptation to study, social support, life-long education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Helena Franke, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz