Theses 

Nezaměstnanost a instituce na trhu práce – Bc. Jan Coufal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Economic Policy

Bc. Jan Coufal

Master's thesis

Nezaměstnanost a instituce na trhu práce

Unemployment and labor market insitutions

Anotácia: Cílem diplomové práce je na empirických datech zkoumat vztah institucionálního prostředí trhu práce a míry nezaměstnanosti. Institucemi se v této práci rozumí proměnné z oblasti ochrany zaměstnanců, výdeji na pracovní trh a zakládání podnikání. Nejdříve je zjišťována míra ovlivňování přirozené míry nezaměstnanosti pomocí institucí trhu práce. V další části práce je zkoumán stejný vztah, ale v průběhu ekonomického cyklu s cílem identifikovat změny v jednotlivých fázích cyklu. V poslední části jsou zkoumány dopady institucionálního nastavení trhu práce na míru nezaměstnanosti v předkrizovém období a v době ekonomické krize.

Abstract: The aim of my thesis is to examine the relation between institutional background of labor market and unemployment rate on empirical data. Institutions in this thesis shall mean variables in area of protection of employees, expenditures on labor market and establishment of business. In first section, the effect of labor market institutions on natural rate of unemployment is being examined. In next section, the same relation is being scrutinized but in the course of business cycle. The goal is to identify the changes in particular periods of the cycle. In last section, the impact of institutional settings of labor market on unemployment rate in pre-crises period and during crises is being observed.

Kľúčové slová: Nezaměstnanost, instituce, hospodářský cyklus, ekonomická krize, Unemployment, institution, economic cycle, economic crisis

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedúci: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 03:13, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz