Mgr. Markéta Táborská

Disertační práce

Diverzita a ekologie společenstev epifytických mechorostů na mrtvém dřevě v lesních rezervacích.

Diversity and ecology of epiphytic bryophyte communities on dead wood in forest nature reserves.
Anotace:
Diverzita saproxylických organismů v České republice, potažmo napříč celou střední Evropou, je vázána především na pralesovité porosty. Tyto lesy jsou v naší krajině jediným biotopem, ve kterém lze najít dostatečné množství tlejícího dřeva vhodných vlastností. Jendou z celé řady významných funkcí tlejícího dřeva v lese je jeho klíčová role z pohledu celkové biodiverzity na lokalitě. Velké kusy rozkládajících …více
Anotace:
í v počátečních stádiích rozkladu. Na úrovni jednotlivých kmenů byla vyšší druhová bohatost zaznamenána na jedlích v pokročilejších stádiích rozkladu, kdy na tomto substrátu narůstá počet specializovaných epixylických druhů, vázaných na kyselý substrát se stabilní vlhkostí. Na úrovni lokality i jednotlivých kmenů byly druhově nejbohatší kmeny ve středním stádiu rozkladu, které jsou tvořeny mozaikou …více
Abstract:
In the Czech Republic, or more generally throughout Central Europe, the biodiversity of saproxylic organisms is mainly related to natural old-growth forests. Such forests are the only biotopes in our landscape where sufficient amounts of the dead wood of a certain quality can be found. Besides its role in many functional processes, dead wood plays a crucial part in the overall biodiversity of a stand …více
Abstract:
es of decay, which may also affect compositional patterns on the logs studied. In conclusion, the species richness and composition of bryophytes on dead wood is associated with both stage of decay and species of tree and their various combinations, which further increase the total diversity. Therefore, successful bryophyte conservation should focus on the preservation of mixed stands and the continuity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2018
  • Vedoucí: Ph.D. Péter Odór
  • Oponent: doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., Dr. Claus Bässler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta