Theses 

Analýza mikroprostředí a makroprostředí společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. – Bc. Igor Tichý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Igor Tichý

Diplomová práce

Analýza mikroprostředí a makroprostředí společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Company KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. - micro environment and macro environment analysis

Anotace: Diplomová práce se zabývá výzkumem problematiky mikroprostředí a makroprostředí akciové společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice, tradičního českého výrobce aerosolových ventilů a komponentů aerosolových výrobků. Součástí práce je i dotazník k dané tématice určený zahraničním odběratelům, vzhledem k tomu, že produkce podniku je z 80% určena pro zahraniční trhy. Výzkum je zaměřen na vyhodnocení získaných informací z dotazníkového šetření a porovnání získaných dat se současnou firemní koncepcí. V úvodu práce jsou popisovány cíle, metody a postupy, které vedou k rozboru mikroprostředí a makroprostředí podniku a důvody, proč se podnik těmito aktivitami musí zabývat. V teoreticko – metodologické části jsou konkrétně popsána a uvedena jednotlivá prostředí, ve kterých se podnik nachází a specifikovány metody vedoucí k rozboru mikroprostředí a makroprostředí zkoumaného podniku. Analytická – praktická část se zabývá samotným marketingovým mikro a makroprostředím akciové společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice, popisem obou prostředí, jejich detailním rozborem a stanovením strategických cílů. Definuje postavení zkoumaného podniku na trhu, v konkurenčním prostředí, jeho výhody a příležitosti, nedostatky a rizika. Závěr diplomové práce shrnuje poznatky vyplývající z analytické části a přináší návrhy na opatření a budoucí řešení.

Abstract: This thesis research addresses the issue of micro-and macro-stock KOH-I-NOOR Mladá Vožice traditional Czech manufacturer of aerosol valves, aerosol products and components. The work also includes a questionnaire on the topic for foreign customers, whereas the production company is 80% destined for foreign markets. Research is focused on evaluating the information obtained from a questionnaire survey and compared the data obtained with the current business concept.The introduction described the goals, methods and practices that lead to the analysis of macro and micro-enterprise and the reasons for undertaking these activities should be addressed. The theoretical - methodological parts are specifically described and listed by the environment in which the firm is located and specified the methods for analysis of micro and macro business surveyed. Analytical - practical part deals with the actual marketing of micro and macro environment stock KOH-I-NOOR Mladá Vožice description of each environment, their detailed analysis and the setting of strategic objectives. The position of the analysis to the market in a competitive environment, its benefits and opportunities, weaknesses and risks. The conclusion of the paper summarizes the lessons arising from the analysis and offers suggestions for future actions and solutions.

Klíčová slova: Mikroprostředí, makroprostředí, zákazník, odběratel, dodavatel, SWOT analýza, SMART cíle společnosti, Porterova analýza, marketing, dotazníkové šetření. Microenvironment, macroenvironment, customer, buyer, supplier, SWOT analysis, SMART company’s goals, Porter analysis, questionary research.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 22:13, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz