Michal Rajčan

Master's thesis

Numerické modelovanie testu chloridovej penetrácie

Numerical modeling of the chloride penetration test
Abstract:
Trvanlivosť železobetónových konštrukcií ktoré sú vystavené pôsobeniu agresívnych látok ako sú posypové soli je z dlhodobého hľadiska ohrozená koróziou výstuže ktorá je spôsobená prenikaním chloridových iontov do betónu. Diplomová práca je zameraná na vytvorenie 3D modelu, ktorý simuluje prenikanie chloridov do betónu. V práci je využitý algoritmus, ktorý je vytvorený v prostredí Matlab a je porovnávaný …more
Abstract:
The durability of reinforced concrete structures exposed to aggressive substances such as spreading salts is threatened in the long run by the corrosion of the reinforcement caused by the penetration of chloride ions into the concrete. The master thesis is focused on the creation of a 3D model simulating the penetration of chlorides into concrete. The algorithm used in the Matlab environment, which …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2019
  • Supervisor: Petr Konečný
  • Reader: Ján Kortiš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava