Theses 

Integrovaná mezipředmětová výuka a projektové vyučování na základní škole speciální – Mgr. Bc. Lucie Šťastná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Bc. Lucie Šťastná

Diplomová práce

Integrovaná mezipředmětová výuka a projektové vyučování na základní škole speciální

Integrated cross-curricular teaching and project teaching at special school

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou a aplikací metod integrované mezipředmětové výuky a projektového vyučování na základní škole speciální při výuce žáků se středně těžkým mentálním postižením vzdělávaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální díl I. Teoretická část vymezuje základní užívané termíny, popisuje historii vzniku a rozdílné i shodné znaky integrované mezipředmětové výuky a projektového vyučování. Charakterizuje osobnost žáka se středně těžkým mentálním postižením a uvádí jeho zařazení v systému českého školství. Praktická část práce popisuje zařazení těchto netradičních forem výuky na pěti vybraných tématech u šesti pozorovaných žáků. Výsledky jejich práce na jednotlivých úkolech jsou vyhodnoceny pomocí míry poskytované podpory a pomoci pedagoga. Ke zjišťování informací byl použit záměrný výběr a zúčastněné pozorování.

Abstract: The thesis deals with the analysis and application of methods for integrated thematic teaching and project teaching in special elementary school for teaching pupils with moderate mental disabilities educated according to the Framework curriculum for the field of education elementary school special part I. The theoretical part defines basic terms used, describes the history and identical features integrated thematic teaching and project teaching. Characterizes the personality of a student with moderate mental disabilities and provides its inclusion in the Czech education system. The practical part describes the inclusion of these non-traditional forms of education at five selected topics in six pupils observed. The results of their work on particular tasks are evaluated by the extent of the support and help of the teacher. To identify the information was used deliberate selection and participant observation .

Klíčová slova: integrovaná tematická výuka, projektové vyučování, žák se středně těžkým mentálním postižením, speciální vzdělávací potřeby, integrated thematic teaching, project teaching, pupil with moderate mental handicap, special needs education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz