Theses 

Live action role-playing (LARP) as a teaching tool – Bc. et Bc. Lenka Schormová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Bc. et Bc. Lenka Schormová

Diplomová práce

Live action role-playing (LARP) as a teaching tool

Live action role-playing (LARP) as a teaching tool

Anotace: Diplomová práce „Larp (Live Action Role-Playing) as a Teaching Tool“ pojednává o různých typech rolových aktivit využitelných pro výuku. Hlavní důraz je kladen na larp jako na prostředek, který umožňuje pomocí netradičních metod zapojit aktivně žáky do výuky a nabízí jim bezpečné prostředí, ve kterém si mohou prožít různé situace a sledovat, jakým způsobem je mohou svými rozhodnutími ovlivnit. Část práce je věnována hernímu designu, který poskytuje učiteli přehled aspektů, které by měl vzít v pota, když larp připravuje. Důraz je kladen na aspekty, které se dotýkají výuky, jako například vytyčení cílů aktivity a jejich zpětné hodnocení a rozbor s žáky. Pozornost je také věnována bezpečnosti při hře, a to jak po fyzické, tak psychické stránce. Praktická část práce je věnována výzkumu, který se zabývá mírou využití rolových her na různých typech škol a v různých předmětech. Poskytuje přehled důvodů, kterými učitelé podporují využití, popřípadě nevyužití, rolových aktivit ve výuce. V závěru výzkum nabízí stručný přehled toho, do jaké míry jsou učitelé seznámeni s larpem, zda jej považují za využitelnou metodu pro výuku a jestli by měli zájem takovéto aktivity do výuky zařadit, kdyby byly běžně dostupné.

Abstract: Diploma thesis “Larp (Live Action Role-Playing) as a Teaching Tool” deals with different types of role-playing activities that could be employed in education. Main focus is on larp, which can be seen as a mean which enables through nontraditional methods involve learners actively in the classes and offers them a safe environment in which they can experience different situations and observe how they can influence these situations by their decisions. Part of the thesis is devoted to game design which should provide a teacher with a variety of aspects s/he should take into account when preparing a larp. Emphasized are aspects which are important when using larp as a teaching tool, such as defining the aims of an activity and their evaluation and review with learners. Topic of safety, not only physical, but also psychological is covered in the thesis. Practical part is devoted to research in how much are role-playing activities used at different types of schools and in different subjects. It offers a summary of reasons teacher have for using or not using role-playing in their classes. Last part of the research explores how much are teachers familiar with larp, it they see an educational potential in it and if they would be interested in employing such activities in their classes, if they were easily accessible.

Keywords: Rolové hry, larp, herní design, reflexe, pedagogické využití larpu Role-playing activities, game design, review, pedagogical use of larp

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz