Marek Hütter

Doctoral thesis

Aplikace bezpilotních prostředků (UAV) při monitoringu nebezpečných oblastí a řešení mimořádných událostí

The application of unmanned aerial vehicles (UAV) in hazardous areas monitoring and solving emergencies
Abstract:
Bezpilotní letadla (unmanned aerial vehicle – UAV) byly zkonstruovány před mnoha desítkami let, avšak právě v posledním období ve shodě s technologickým vývojem došlo také k progresi jeho rozšíření, a to jak mezi laickou veřejností, tak se předpokládá jeho dynamická integrace v rámci činnosti bezpečnostních složek. Právě v rozsahu jejich aplikace ve vztahu k řešení mimořádných událostí mají bezpečnostní …more
Abstract:
Unmanned aerial vehicles (UAV) began being constructed many decades ago. Recently - in line with technological developments - there has also been a progression of its expansion, both among the lay public and its dynamic integration within the security services. The security forces have significant gaps regarding the scope of their application in relation to emergency response. This dissertation should …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 5. 2022
  • Supervisor: Martin Hrinko
  • Reader: Radomír Ščurek, Jan Mazal, Milan Oravec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Doctoral programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost