Bc. Markéta Jandová

Bakalářská práce

English Loanwords in Czech Journalistic Texts

English Loanwords in Czech Journalistic Texts
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá anglickými přejímkami v současných českých žurnalistických textech. Po stručném shrnutí historického vývoje anglické a české slovní zásoby a po kapitole, která zběžně mapuje vývoj kontaktů mezi anglickou a českou kulturou, následují dvě teoretické kapitoly zabývající se samotnou problematikou práce. První z těchto dvou kapitol se zabývá procesem přejímání, definuje jej …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with English loanwords in current Czech journalistic texts. After a brief summary of the historical development of the English and Czech vocabulary, and after a chapter briefly mapping the development of contacts between the English and Czech cultures, two chapters focusing on the issue of the thesis itself follow. The first deals with the process of borrowing, it is characterized …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Drápela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta