Erika Müllerová

Bakalářská práce

Řízení provozních nákladů podniku v období ekonomické krize

Control Operating Expense Company in a Period of Economic Crisis
Anotace:
MÜLLEROVÁ, E. Řízení provozních nákladů podniku v období ekonomické krize: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v ekonomii, 2011, 41 s. Vedoucí práce: Wicher, P. Bakalářská práce se zabývá řízením provozních nákladů podniku v době ekonomické krize a jejím vlivem na fungování podniku. Práce je rozdělena …více
Abstract:
MÜLLEROVÁ, E. Management of the operating costs in enterprise during economic crisis: Bachelor thesis. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of metallurgy and material engineering, Department of economy and management in economy, 2011, 41p. Thesis supervisor: Wicher, P. The bachelor thesis deals with management of production costs of organization during economic crisis. The work is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Pavel Wicher
  • Oponent: Radim Lenort

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu