Bc. Tomáš Schmied

Diplomová práce

Předsmluvní odpovědnost v právních vztazích s mezinárodním prvkem

Precontractual Liability in Legal Relations with Foreign Element
Anotace:
Diplomová práce pojednává o institutu předsmluvní odpovědnosti, který zkoumá nejen z pohledu teoretického, ale také z pohledu vybraných národních právních řádů, a to práva českého, německého a francouzského. Nejsou opomenuty ani nestátní právní systémy – Principy evropského smluvního práva a Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT, jenž rovněž obsahují ucelenou úpravu předsmluvní dobré víry …více
Abstract:
The diploma thesis deals with an institute of precontractual liability which is explored not only from a theoretical point of view, but also from a view of chosen national systems of law (the Czech, German and French law). Examined are also two private codifications of law – the Principles of European Contract Law and the UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts, which both contain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta