Theses 

Kvalita nábytku v kontextu značky Česká kvalita Nábytek – Bc. Tomáš NOVÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš NOVÁK

Diplomová práce

Kvalita nábytku v kontextu značky Česká kvalita Nábytek

The quality of furniture in the context of the brand Czech quality furniture

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou kvalitativní úrovně nábytku nabízeného na českém trhu a to v kontextu značek kvality. Nejvýznamnější značkou kvality pro oblast nábytku je značka Česká kvalita Nábytek, která je pro tuto práci stěžejním tématem. Úvod práce je věnován teoretickému rozboru, který má zajistit bližší seznámení se zkoumanou problematikou. Navazující praktická část práce je věnována analýze kvality nábytku vyskytujícího se na českém trhu, která byla prováděna prostřednictvím dotazníkového šetření. Primárně byli osloveni výrobci nábytku, kteří nejsou držiteli značky, a spotřebitelé. Pro získání třetího pohledu byly zmiňované výzkumy doplněny o šetření provedené u zkušeben akreditovaných pro testování nábytku. Výstupy získané z dotazníků byly propojeny ve formě syntézy zjištěných údajů, která popisuje současnou situaci v oblasti nábytku na českém trhu. Po analyticko-syntetické části následuje diskuse, jenž byla vytvořena s využitím studie Furniture 2010 vydané společností INCOMA GfK. Poslední částí práce je závěr, který byl určen především k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz, popřípadě ke shrnutí nejdůležitějších poznatků souvisejících s kvalitou nábytku na českém trhu.

Abstract: The diploma thesis deals with the analysis of the qualitative level of furniture available on the Czech market in the context of quality labels. The most important mark of quality for the section of furniture is a brand of Czech quality, furniture, which is a central issue for this work. Introduction of thesis is dedicated to the theoretical analysis to ensure a closer acquaintance with the true issue. Continuing practical part of the thesis is devoted to the analysis of the quality of the furniture present on the Czech market, which was carried out by means of questionnaires. Addressed were primarily manufacturers of furniture, who do not possess the marks, and consumers. For obtaining the third were referred to research supplemented by the investigation carried out by the technical services of accredited for the testing of furniture. The outputs obtained from the questionnaires were linked in the form of a synthesis of the data which describes the current situation in the section of furniture on the Czech market. After analytic-synthetic part followed the discussion, which was created with the use of study Furniture 2010 published by INCOMA GfK. The last part of the work is result, which was primarily intended to confirm or refute the hypothesis set out, where applicable, to the summary of the most important knowledge related to the quality of the furniture on the Czech market.

Klíčová slova: kvalita, nábytek, značky kvality, sortimentní vymezení, legislativa, normativní aspekty, značka Česká kvalita Nábytek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Tomáš. Kvalita nábytku v kontextu značky Česká kvalita Nábytek. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:10, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz