Tomáš Gambal

Master's thesis

Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky

Purification of industral waste water biologically
Abstract:
Diplomová práce pojmenovaná "Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky" se zabývá posouzením možnosti čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanového znečištění na biologické čistírně odpadních vod v areálu průmyslového chemického závodu. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, první část je věnována popisu biologického čištění včetně uvedení nejčastěji …more
Abstract:
The Diploma thesis named ''Biological treatment of industrial wastewater with nitrate content'' deals with the possibilities of industrial waste water treatment with nitrate content on the biological wastewater treatment unit of Industrial chemical plant. Thesis is divided into three main parts. The first part is devoted to description of biological treatment including the most frequently used types …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Miroslav Kyncl
  • Reader: Michaela Kuběnová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava