Jan Harenčák

Bakalářská práce

Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku

Marketing Research Staff Satisfaction in Selected Enterpriese
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku SŽDC, státní organizace. Cílem práce bylo vytvořit dotazník, provést marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců, získat potřebné informace a vyhodnotit poskytnutá data. Na základě takto získaných informací byla provedena analýza spokojenosti zaměstnanců. Na závěr práce byly všechny informace a odpovědi vyhodnoceny s návrhy …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the topic of satisfaction of employees in the chosen company of state organization. The aim of the thesis was to create a questionnairre, to carry out the market research of the employee´s satisfaction. and also to gain important information and evaluate data. On the basis of those gained data I made the analysis of satisfaction of employees. At the end of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Veronika Tomanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin