Tereza Lopatová

Diplomová práce

Pracovní motivace a spokojenost zaměstnanců, Work Motivation and Satisfaction of Employees

Anotace:
Cílem diplomové práce je průzkum metod motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané firmě, vyhodnocení, návrh na zlepšení a zjištění přístupu vedení k navrhovaným zlepšením. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se motivace, zdroje, typy, nástroje, pracovní motivace a jednotlivé teorie pracovní motivace a metody jejího výzkumu. Dále je v této části popsána spokojenost, její faktory …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is a survey of methods of motivation and employee satisfaction in a selected company, evaluation, proposal for improvement and finding out the management's approach to the proposed improvements. The theoretical part describes the basic concepts related to motivation, sources, types, tools, work motivation and individual theories of work motivation and methods of its research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty