Miroslav Dofek

Diplomová práce

Uplatnění degazace a využití degazovaného plynu v DIAMO, s.p. - odštěpný závod ODRA

Application of degassing and using of gas in DIAMO - branch ODRA factory
Anotace:
Obsahem diplomové práce je zhodnocení, provozování a uplatnění důlní degazace na povrchových lokalitách utlumených černouhelných dolů jsoucích ve správě DIAMO, s.p., včetně dalších environmentálních zátěží přímo souvisejícími s ukončenou hornickou činností při dobývání černého uhlí. Po úvodním seznámení s historií hornictví se diplomová práce zabývá faktory ovlivňujícími výstup plynu z podzemí, odplyňovacími …více
Abstract:
The content of the thesis is evaluation, operation and application of the mining area locations subdued surface coal mines in the administration's existing DIAMO, including other environmental loads directly related to the end of mining coal. The thesis deals with the introduction of the history of mining at the beginning, then the factors affecting gas output from underground, degassing systems. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Petr Žůrek
  • Oponent: Bronislav Šrámek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava