Stanislav Cáb

Bakalářská práce

Koncepční návrh kogenerační jednotky se spalovací mikroturbínou o výkonu 100 kWe

Conceptual Proposal of Combined Heat and Power Unit with Combustion Micro turbine with Power Output 100 kW
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá technologií kombinované výroby elektrické energie a tepla. Popisuje a porovnává různé kogenerační jednotky, jako technický prostředek decentralizované výroby elektrické energie a tepla. Blíže přibližuje technologii kogenerační jednotky se spalovací mikroturbínou, řeší její návrh, výpočet idealizovaného oběhu a bilanční výpočet tepelného výměníku. Závěr práce hodnotí technicko …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the technology of cogeneration of electricity and heat. It describes and compares various cogeneration units, as a technical means of decentralized production of electricity and heat. Brings technology closer CHP micro turbine combustion unit, addresses the proposal, calculation of idealized circulation and balance calculation of the heat exchanger. End of the thesis evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Jiří Nezhoda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava