Ing. Jana Paroulková

Bakalářská práce

Fúze a projekt fúze v akciové společnosti

Merger and merger project at joint stock company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Fúze a projekt fúze v akciové společnosti“ je obecné vymezení teoretických přístupů a východisek při fúzích podnikatelských subjektů a vypracování projektu fúze na konkrétním reálném případu. Teoretická část se zabývá definováním pojmu fúze, jak v kontextu platné české legislativy, tak teoretické literatury. Dále pak motivy vedoucí k fúzi a modelovým postupem fúze akciových …více
Abstract:
The subject of the thesis “Merger and merger at joint stock company” is general definition of theoretic attitudes to mergers of corporations and working out the project of merger at particular real case. The theoretical part deals with defining the concept of merger, both in the context of the current Czech legislation, the theoretical literature. Furthermore, the motives of the merger and process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta