Pavel Šejbl

Master's thesis

Analýza ekonomické náročnosti oprav silnic stávajícími metodami ve vztahu k možnému použití nové technologie a stroje u SÚS Dubí

Investment Intensity Analysis for Road Maintenance by the Existing methods vis-a-vis Possible Applications of New Technologies and Machinery, SÚS Dubí
Anotácia:
V předložené práci je zpracována analýza efektivnosti v současnosti používaných technologií pro opravu závad v pozemních komunikacích a nové moderní technologie, s níž pracuje zařízení Silkot 70-80. Efektivita je posuzována z hlediska ekonomické náročnosti a dopadů na životní prostředí. Po stanovení hypotézy jsou nejprve vysvětleny a popsány v současnosti používané postupy. V další části je představeno …viac
Abstract:
Diploma work deals with effectiveness analysis of curently used technology for repair roads defects and modern technology which is represented by the Silkot 70-80 device. Efficiency is assessed in terms of economic performance and environmental impacts. Currently used methods are explained and described after determining the first hypothesis. The next part of the work describes the Silkot 70-80 device …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedúci: Simona Matušková
  • Oponent: Miloslav Jiráček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava