Michal Hajda

Diplomová práce

Řízení a vizualizace fyzikálního modelu rotačního inverzního kyvadla s pomocí řídicího systému REX a I/O modulů B-R X20

Control and Visualization of Rotary Inverted Pendulum using REX Control System and I/O Modules B-R X20
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a realizací regulátoru pro fyzikální model rotačního invertního kyvadla. Součástí práce je studium základních metod syntéz zpětnovazebních regulačních obvodů a moderních metod řízení. Dále seznámením se s matematickým a fyzikálním modelem kyvadla. Stěžejním je volba typu regulátoru a jeho návrh. Tento regulátor je pak simulován v prostředí REX + Simulink. Dále následuje …více
Abstract:
This paper describes the design and implementation of a physical model controller for a rotary inverted pendulum. Part of this work is to study the basic methods of synthesis of feedback control circuits and modern management methods. Further acquaintance with the mathematical and physical model of the pendulum. The key is the choice of the type of controller and its design. This controller is then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Štěpán Ožana
  • Oponent: Zdeněk Slanina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava