Theses 

Zhodnocení hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Bílina – František Karlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

František Karlík

Diplomová práce

Zhodnocení hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Bílina

Estimation Aquatic Recultivation Residual Gases Pits Quarry Bilina

Anotace: V přiložené práci je zpracováno zhodnocení problematiky hydrické rekultivace zbytkové jámy dolu Bílina. V úvodní části seznamuje s historií těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi a dopady této těžby na krajinu, životní prostředí, sociální a hospodářské vztahy místních obyvatel. Dále je zde zpracován krátký exkurz do vývoje rekultivačních a revitalizačních prací, prováděných při zahlazování následků důlních činností v podkrušnohoří. Přibližuje technologie rekultivací a hodnotí vhodnost použití hydrické formy rekultivace pro oblast zbytkové jámy lomu Bílina. Následná část práce seznamuje se způsobem zavodnění budoucího jezera podle stávajícího „Souhrnného plánu sanace a rekultivace“ a autorem navržené alternativy naplnění jezera, spolu s jejich technickým a ekonomickým posouzením. Na tuto problematiku navazuje předložený návrh způsobu odvodu přebytečných vod z jezera, po jeho naplnění. Poslední část práce seznamuje s možnostmi dalšího využití nově vzniklých ploch, po ukončení rekultivačních prací.

Abstract: The Diploma Thesis deals with issues related to aquatic recultivation of mine pit Bílina. Preliminary part of the thesis describes the history of coal mining in the north bohemia coal fields and its impact upon countryside, environment, economic and social relations of inhabitants. The next part of the thesis describes development of reclamation and revitalization work during disposal of consequences of mining operations in the Ore Mountains. The following sections bring closer technology of recultivation and evaluate usability of aquatic form of recultivation for mine pits Bílina. The subsequent part shows the way of irrigatation of incoming lake in agreement with „General plan of sanitation and recultivation and it’s also shows the author´s alternative with the inclusion of technical and economical assessment. The proposal for dewater of excess water come next. The final part of the thesis shows other possibilities of utilization of the new areas after recultivation work.

Keywords: rekultivace, revitalizace, životní prostředí, voda, hydrická rekultivace, zavodnění, zbytková jáma., recultivation, revitalisation, Environment, water, aquatic rekultivation, Flooding, residual shaft.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Josef Kalát

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz