Šárka RACKOVÁ

Bakalářská práce

Spokojenost ženy s péčí o novorozence na odd. šestinedělí

Woman's satisfaction with newborn care at the childbed departmen
Anotace:
SOUHRN Tato bakalářská práce se zabývá spokojeností šestinedělek s péčí o novorozence na oddělení šestinedělí. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsem se zaměřila na specifika péče o novorozence těsně po porodu a v prvních dnech života. Dále jsem se zabývala pojmy spokojenost pacientů, modely spokojenosti, faktory ovlivňujícími spokojenost a metodami sledování spokojenosti …více
Abstract:
SUMMARY This bachelor thesis deals with the satisfaction of the puerperium with newborn care at puerperium department. Bachelor´s thesis is divided into two parts. In theoretical part I focus on newborn child care specifics just after the delivery and in the first days of life. Further, I deal with concept of patient satisfaction, models of satisfaction, satisfaction influence factors and satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RACKOVÁ, Šárka. Spokojenost ženy s péčí o novorozence na odd. šestinedělí. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka