Bc. Anna Dvořáková

Bachelor's thesis

Kontraindikace aplikace a komplikace spojené s užíváním kontaktních čoček se zřetelem na dětského pacienta

Contraindication of fitting and complications associated with the use of contact lenses with respect to the child's patient
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na kontraindikace a komplikace u dětských nositelů kontaktních čoček. V první části je popsána anatomie předního segmentu, následuje kapitola zabývající se vývojovými etapami, parametry dětského bulbu a aplikací čoček u dětí. Následuje indikační spektrum a kontraindikace. Pátá kapitola pojednává o vzniklých komplikacích, které jsou rozděleny dle anatomické struktury a je …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on contraindications and complications of pediatric contact lens wearers. In the first chapter the anterior eye segment anatomy is described, followed by chapter dealing with stages of development, parameters of child bulbus and aplications of contact lenses in children. The indication spectrum and contraindications follow. The fifth chapter deals with created complications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Reader: Mgr. Dana Trávníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta