Alena Volná

Master's thesis

Vliv vládnutí na snižování chudoby: analýza napříč zeměmi

The Impact of Governance on Poverty Reduction: Cross-country Analysis
Abstract:
Cílem této práce je zjistit, zda má kvalita vládnutí prokazatelný dopad na kvalitu života obyvatel, a to konkrétně na míru chudoby v dané zemi. Práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol. V druhé kapitole jsou popsána hlavní teoretická východiska. Třetí kapitola se věnuje rešerši odborných studií vypracovaných na dané téma. Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu vlivu celosvětových indikátorů vládnutí …more
Abstract:
The aim of this thesis is to determine whether the quality of governance has a significant impact on the quality of life of the inhabitants, especially on the poverty rate. The thesis is divided into five main chapters. In the second chapter are described the main theoretical bases. The third chapter includes a research of case studies that have been already written about this issue. The fourth chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Lenka Filipová
  • Reader: Emil Adámek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství