Theses 

Protidrogová primární prevence u žáků střední odborné školy umístěných ve výchovném ústavu – Ondřej Harant

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Harant

Bakalářská práce

Protidrogová primární prevence u žáků střední odborné školy umístěných ve výchovném ústavu

Drug prevention for the pupils of secondary vocational school located in educational institute

Anotace: V bakalářské práci bude zpracováno téma protidrogové primární prevence u žáků střední odborné školy umístěné ve výchovném ústavu.Cílem teoretické části bude definovat rizikové chování se zaměřením se na (proti)drogovou problematiku, pojem prevence, druhy primární prevence, realizátory prevence, činnosti a aktivity školního metodika prevence a popsat školní vzdělávací program včetně strategie primární prevence, respektive minimální preventivní program, zejména s orientací na programy protidrogové primární prevence. Výchozím materiálem budou odborné pedagogické zdroje týkající se tématu bakalářské práce. Metodami použitými pro zpracování teoretické části budou analýza a syntéza. V praktické části bakalářské práce je cílem zjistit, jaké typy Hansenových pro-gramů protidrogové prevence (1992) jsou užívány pedagogickými pracovníky v rámci primární protidrogové prevence ve výchovném ústavu. Použita bude metoda dotazování. Nástrojem sběru dat bude strukturovaný rozhovor, který bude veden se školním metodikem prevence, etopedy, neboli speciálními pedagogy, psychology, vychovateli na téma týkající se zaměřenosti aktivit a činností, realizovaných v rámci školské primární prevence, směrovaných na rizikové chování,závislostní chování, užívání návykových látek. Získané informace budou následně zpracovány a vyhodnoceny. Na základě zhodnocení stavu budou navrhnuta možná doporučení pro pedagogickou praxi.

Abstract: The bachelor´s thesis will be processed in the topic of drug prevention for the pupils of secondary vocational school located in educational institute. The aim of the theoretical part is to define risk behavior focusing on drug problems, the term prevention, kinds of primary prevention, implementers of prevention, and activi-ties of school methodist and to describe an educational program including the strategy of primary prevention and also minimal preventive program with particular focus on programs preventing drug problems.The starting material will be professional pedagogical resources related to the topic of the thesis. Methods used for processing the theoretical part will be analysis and synthesis.The aim of the practical part of the thesis is to find out what kinds of Hansen drug prevention programs (1992) are used by pedagogical staff in terms of pri-mary prevention in educational institutions. The method of questioning will be used. The instrument of data collection will be structured interview, which will be led by the prevention methodist, child behavioral, psychologists and educators on the topic of the directivity of activities implemented within the school, based pri-mary prevention, directed on risk behavior, addictive behavior and the use of addictive substances. The information obtained will then be processed and evaluated. Some recommendations for educational practice will be proposed, based on the assessment of the state.

Klíčová slova: Výchovný ústav, Rizikové chování, Prevence návykových látek, Programy primární prevence, Pedagogický pracovník

Keywords: Educational institution, Risk behavior, Substance abuse prevention, The educational staff, Primary prevention programs

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Vyleťal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58758 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 05:38, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz